Cách login via bằng Cookie No 2fa

 • mở sẵn tab fb.com ra 
 • cài đặt app : https://chromewebstore.google.com/detail/get-token-cookie/naciaagbkifhpnoodlkhbejjldaiffcm
 • nhét cả via vào dòng cookie
 • ấn import là đc
 • -----------------------------------------------------------
 • Open the fb.com tab
 • Install app: https://chromewebstore.google.com/detail/get-token-cookie/naciaagbkifhpnoodlkhbejjldaiffcm
 • insert the via into the cookie line
 • Press import and you're done
 • Videos login = cookie
 •  
 •